CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
1. Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này “Chính Sách Bảo Mật” mô tả cách thức Công ty Cổ phần Paytech (gọi riêng là “Paytech”, “Công ty”) thu thập, tiếp nhận, tổng hợp, lưu trữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ, chia sẻ (gọi chung là “Xử lý”) và bảo đảm an toàn thông tin của các tổ chức, cá nhân (“Người dùng” hoặc “Quý khách”), bao gồm khách hàng, đại lý, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ:
(i) Truy cập, sử dụng các kênh tương tác khách hàng thuộc sở hữu (hoặc được phát triển/ tài trợ) bởi Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: ứng dụng di động EPoint, website https://www.epoint.green/, các website vệ tinh khác và các hội nhóm trên các trang mạng xã hội như (Facebook, Instagram, Twitter,...) thuộc sở hữu và/hoặc quản lý chi phối của Công ty (“kênh tương tác”)
(ii) Là khách hàng trong chương trình Chăm sóc Khách hàng thân thiết của EPoint (“Chương trình”) (mục (i) (ii) được gọi chung là “Dịch vụ”). Trong đó, Dịch Vụ bao gồm dịch vụ xử lý dữ liệu, dịch vụ thông tin khác và các dịch vụ khác được Paytech cung cấp thông qua các nền tảng và kênh tương tác khả dụng (“Dịch Vụ Chung”); và hàng hóa dịch vụ khác do Paytech hoặc các công ty con, công ty liên kết, trực tiếp cung cấp/ sử dụng hoặc thông qua việc hợp tác với các bên thứ ba khác trên các nền tảng và kênh tương tác khả dụng (“Dịch vụ riêng”).

2. Chủ thể xử lý và đảm bảo an toàn thông tin người dùng và mối quan hệ:
2.1. Dịch vụ Tài khoản là một trong các Dịch Vụ Chung, bao gồm nhưng không giới hạn tính năng tạo tài khoản trên hệ sinh thái do chúng tôi cung cấp, cho phép khách hàng đăng nhập và sử dụng các tiện ích, tính năng trên các Kênh tương tác.
2.2. Mọi thông tin Người dùng Phát sinh từ và/hoặc liên quan đến dịch vụ chung sẽ được Paytech xử lý và đảm bảo an toàn theo quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.
2.3. Đối với các Dịch vụ khác do Paytech cung cấp trực tiếp hoặc thông qua việc hợp tác với các bên thứ ba khác, mọi Thông tin Người dùng phát sinh từ và/hoặc liên quan đến dịch vụ này sẽ được Paytech cung cấp dịch vụ xử lý, đảm bảo an toàn theo quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.

3. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách bảo mật riêng.

4. “Thông tin Người dùng” là bất kỳ thông tin, dữ liệu nào có thể được sử dụng để nhận dạng Người dùng hoặc dựa vào đó mà Người dùng được xác định và liên quan đến/xuất phát từ việc Người dùng sử dụng Dịch vụ và các thông tin khác được dẫn chiếu trong Chính Sách Bảo Mật này, bao gồm nhưng không giới hạn các dữ liệu như tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ thanh toán và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, địa điểm, hình ảnh, thông tin CMND/CCCD, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, thông tin bảo hiểm, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập, hành trình khách hàng. Ngoài ra, một số thông tin về bản chất mang tính nhạy cảm như chủng tộc, sức khỏe, niềm tin tôn giáo, quan điểm chính trị và dữ liệu sinh trắc học có thể được Công ty thu thập khi cần thiết.

5. Người dùng đã đọc, hiểu, đồng ý với nội dung của Chính Sách Bảo Mật. Tại từng thời điểm, Công ty có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật này. Công ty sẽ đăng tải Chính Sách Bảo Mật được sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật trên ứng dụng EPoint. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng, truy cập Kênh Tương tác, tiếp tục Tham gia Chương trình hoặc Sử dụng các Dịch vụ được hiểu là Người Dùng đồng ý với nội dung Chính Sách Bảo Mật sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật đó.

6. Các khái niệm trong Chính sách bảo mật này áp dụng như nhau cho cả dạng số ít và số nhiều của các thuật ngữ được định nghĩa. Các từ “bao gồm” sẽ được coi là đi kèm với cụm từ “không giới hạn”.

7. Chính sách bảo mật này bao gồm các nội dung sau:
(a). Thông Tin Người Dùng được chúng tôi thu thập.
(b). Cách thức chúng tôi lưu trữ và bảo vệ Thông Tin Người Dùng
(c ). Cách thức chúng tôi sử dụng Thông Tin Người Dùng.
(d). Cách thức chúng tôi chia sẻ Thông Tin Người Dùng
(e). Truy cập và lựa chọn.
(f). Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

II. Thông Tin Người Dùng được chúng tôi thu thập
 Chúng tôi thu thập Thông Tin Người Dùng cần thiết trong quá trình cung cấp Dịch Vụ cho quý khách.
 Các loại thông tin được chúng tôi thu thập và hình thức thu thập thông tin như sau:
 1. Thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào quý khách cung cấp liên quan đến Dịch Vụ.
 (a) Trong các trường hợp, bao gồm: (i) để thực hiện giao dịch, đăng ký mở tài khoản, đăng nhập, tương tác với các Kênh Tương Tác, tham gia Chương Trình, sử dụng các Dịch Vụ; (ii) tham gia các cuộc thi, trò chơi hoặc sự kiện do Công Ty tổ chức; (iii) sử dụng chức năng sinh trắc học để nhận diện cá nhân, xác thực giao dịch; (iv) thông qua các cuộc gọi chăm sóc khách hàng, góp ý, khiếu nại, và/hoặc (v) thực hiện các khảo sát, điều tra,…
 (b) Người Dùng theo đây hiểu và đồng ý rằng, các cuộc gọi, tin nhắn và/hoặc các hình thức liên hệ khác từ và/hoặc tới chúng tôi sẽ được lưu trữ dưới hình thức bao gồm nhưng không giới hạn ghi âm, ghi hình, tự động hoặc chủ động, nhằm hỗ trợ giải quyết yêu cầu, cập nhật hệ thống thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ và các mục đích hợp pháp khác.
 (c) Người Dùng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Người Dùng cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của Người Dùng theo quy định của việc sử dụng Dịch Vụ tương ứng. Công Ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp Người Dùng cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của Dịch Vụ.
 (d) Với những Người Dùng là cá nhân chưa đủ 15 tuổi, vui lòng đảm bảo đã có đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đối với việc cung cấp các Thông Tin Người Dùng cho Công Ty và Công Ty xử lý Thông Tin Người Dùng của mình; và người đồng ý và chấp thuận sẽ chịu ràng buộc theo Chính Sách Bảo Mật này và chịu trách nhiệm đối với hành vi của người dưới 15 tuổi do mình giám hộ hợp pháp. Công Ty có quyền từ chối Người Dùng tiếp cận Kênh Tương Tác hoặc cung cấp các Dịch Vụ liên quan trong trường hợp có căn cứ rằng Người Dùng là cá nhân dưới 16 tuổi chưa có được sự đồng ý và chấp thuận nói trên từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.
 (e) Trong trường hợp Người Dùng cung cấp thông tin của bên thứ ba, Người Dùng cam đoan và bảo đảm rằng Người Dùng có và đã có được đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của bên thứ ba đó và các chấp thuận khác theo quy định của pháp luật đối với việc Người Dùng cung cấp thông tin cho Công Ty và đối với việc Công Ty sử dụng các thông tin đó theo cách thức và quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.
 (f) Người Dùng bảo đảm và cam kết rằng các thông tin mà Người Dùng cung cấp cho Công Ty sẽ không nằm trong bất cứ loại thông tin nào sau đây: (a) bí mật nhà nước, (b) bí mật kinh doanh; và (c) bất cứ thông tin nào khác mà Người Dùng không được phép cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận bảo mật.
 (g) Thông tin công khai bao gồm họ tên người dùng; tên tài khoản; ảnh đại diện; nội dung, bình luận Người Dùng chia sẻ trên Kênh Tương Tác (“Thông Tin Công Khai”). Người Dùng theo đây đồng ý rằng việc cung cấp, cập nhật, chia sẻ các Thông Tin Công Khai trên Kênh Tương Tác đồng nghĩa với việc cấp quyền cho chúng tôi truy cập hay công khai Thông Tin Công Khai cho bất cứ ai trên hoặc ngoài Dịch Vụ của chúng tôi.
 Việc cung cấp Thông Tin Người Dùng cho chúng tôi không phải là một yêu cầu của pháp luật, yêu cầu theo hợp đồng, hoặc một điều kiện để ký kết hợp đồng. Quý khách không bắt buộc phải cung cấp Thông Tin Người Dùng mà chúng tôi đã yêu cầu. Tuy nhiên, nếu quý khách chọn không làm như vậy, trong nhiều trường hợp, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho quý khách các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc đáp ứng các yêu cầu mà Người Dùng có thể có được.

 2. Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi Người Dùng tương tác với Dịch Vụ.
 a) Công Ty có quyền thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động mà Người Dùng thực hiện trong khuôn khổ Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, dữ liệu về các bên cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho Người Dùng, thông tin giao dịch mà Người Dùng thực hiện (loại hàng hóa, dịch vụ, địa điểm, thời gian giao dịch), phương thức thanh toán (không lưu giữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán bao gồm số thẻ chi tiết, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương), thông tin thiết bị (như địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt, thông số phần cứng, UDID, MEIDs, định vị, địa chỉ (nếu có), danh bạ điện thoại của người dùng khi người dùng tham gia các chương trình giới thiệu ứng dụng đến người thân, các trang mà Người Dùng ghé thăm từ Kênh Tương Tác và các ứng dụng di động, số lần truy cập, phản hồi, tên tệp, phiên bản và nhận dạng quảng cáo và các thông tin liên quan khác (nếu có).

 b) Thông tin danh bạ: Nếu Người Sử Dụng cho phép ứng dụng EPoint truy cập danh bạ trong thiết bị, EPoint có thể thu thập tên và thông tin liên lạc từ danh bạ của Người Sử Dụng để hỗ trợ cho các dịch vụ như “Nạp tiền điện thoại”, “Chia sẻ hợp đồng điện”, “Mời bạn bè”, “Mời sử dụng ứng dụng”. Khi sử dụng các dịch vụ này, Người Sử Dụng có thể chọn số điện thoại liên lạc của những người khác từ danh bạ của Người Sử Dụng ngay trong ứng dụng EPoint thay vì phải nhập bằng tay.

 3. Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập Thông Tin Người Dùng từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các chương trình giới thiệu, khi Người Dùng thêm thông tin của người thứ ba trong các cuộc khảo sát, điều tra, chương trình khuyến mại hay các hình thức tương tự và các nguồn công khai có sẵn. Khi chúng tôi thu thập Thông Tin Người Dùng từ các nguồn khác, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến chúng tôi phù hợp theo luật pháp hiện hành.

 III. Cách thức chúng tôi lưu trữ và bảo vệ Thông Tin Người Dùng
 1. Tại Công Ty, bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của quý khách. Mọi Thông Tin Người Dùng đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Công Ty hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ cho Công Ty theo quy định của pháp luật và Chính Sách Bảo Mật này.

 2. Khi thu thập, tiếp nhận dữ liệu, Công Ty sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi cho phép để thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Người Dùng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Người Dùng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu. Công Ty có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn tối đa trong phạm vi có thể việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Người Dùng. Công Ty cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Người Dùng.

 3. Các thông tin thẻ thanh toán của quý khách do các tổ chức tài chính phát hành được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không lưu giữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương) trên hệ thống của chúng tôi. Giao dịch thanh toán của quý khách được thực hiện thông qua hệ thống của ngân hàng liên kết của Công Ty hoặc đơn vị liên kết/hợp tác dịch vụ thông qua Kênh Tương Tác.

 4. Người Dùng tuyệt đối không sử dụng các công cụ, chương trình hay biện pháp nào khác để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của bất kỳ Dịch Vụ nào, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Công Ty, cũng như các các hành vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện quý khách có hành vi vi phạm, chúng tôi có quyền chuyển thông tin về hành vi vi phạm cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

 5. Người Dùng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản, mật khẩu hay các phương thức xác thực (vd: OTP) truy cập trên các website, ứng dụng, phần mềm và các công cụ khác (nếu có). Trong trường hợp cần khôi phục mật khẩu tài khoản, Người Dùng đồng ý chủ động lựa chọn và cho phép bên thứ ba mà Người Dùng đã lựa chọn nhận mật khẩu sử dụng một lần (OTP). Theo đó, Người Dùng đồng ý chia sẻ thông tin tài khoản của mình cho bên thứ ba đó và tự chịu trách nhiệm với việc chia sẻ này.

 6. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi quý khách sử dụng Dịch Vụ từ các công cụ, giao diện khác không phải là website, ứng dụng, phần mềm chính thức, được phép sử dụng trong khuôn khổ của Dịch Vụ. Mặt khác, Dịch Vụ có thể chứa các liên kết đến và từ dịch vụ của các mạng đối tác, công ty quảng cáo hoặc các đơn vị phụ thuộc của chúng. Xin lưu ý rằng mỗi bên sẽ có chính sách bảo mật riêng của mình và việc lưu trữ, bảo mật, sử dụng những thông tin cung cấp cho các bên này nằm ngoài phạm vi quản lý của Công Ty. Do đó, Công Ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với việc việc lưu trữ, bảo mật và sử dụng những thông tin này. Vui lòng kiểm tra chính sách về quyền riêng tư, chính sách bảo mật hoặc các chính sách tương tự của các đơn vị này trước khi gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho họ.

 7. Chúng tôi lưu trữ Thông Tin Người Dùng để đảm bảo cho quý khách khả năng sử dụng liên tục các Dịch Vụ, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các Mục Đích, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho quý khách. Thời gian chúng tôi lưu giữ Thông Tin Người Dùng cụ thể khác nhau tùy thuộc vào Mục Đích. Khi Thông Tin Người Dùng không còn cần thiết cho việc cung cấp Dịch Vụ hoặc Mục Đích hoặc Công Ty không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Thông Tin Người Dùng, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo Chính Sách Bảo Mật này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận.

 8. Thông Tin Người Dùng có thể được lưu trữ tại, truy cập từ hoặc chuyển đến nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Khi chúng tôi chuyển Thông Tin Người Dùng của quý khách đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển theo Chính Sách Bảo Mật này và được cho phép theo pháp luật liên quan.

 IV. Cách thức chúng tôi sử dụng Thông Tin Người Dùng
 1. Người Dùng tại đây đồng ý rằng Các Thông Tin Người Dùng được thu thập theo Chính Sách Bảo Mật này sẽ được đăng tải và được sử dụng theo chấp thuận của Người Dùng đối với chúng tôi cho các Mục Đích được nêu tại Mục 3 dưới đây.

 2. Chúng tôi không có chính sách hoặc thông lệ cung cấp Thông Tin Người Dùng của Người Dùng cho bất kỳ tổ chức hoặc công ty nào khác nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp của họ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc bất kỳ mục đích nào khác trừ các trường hợp sử dụng thông tin được quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.

 3. Chúng tôi sử dụng Thông Tin Người Dùng của quý khách để vận hành, cung cấp và cải thiện Dịch Vụ, cho các mục đích sử dụng của chúng tôi (“Mục Đích”) bao gồm:
 (a) Cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm, Dịch Vụ:
 (i) Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Người Dùng, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của Công Ty hoặc các đối tác dựa trên nhu cầu và các thói quen của Người Dùng trong quá trình tham gia sử dụng Dịch Vụ;
 (ii) Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản Người Dùng, xác minh danh tính Người Dùng;
 (iii) Quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng, hoạt động của Người Dùng khi sử dụng Dịch Vụ;
 (iv) Xác nhận các giao dịch và thực hiện các khoản thanh toán;
 (v) Đề xuất, có được, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho các giải pháp bảo hiểm hoặc tài chính;
 (vi) Kích hoạt các tính năng cá nhân hóa trải nghiệm của Người Dùng, chẳng hạn như nhận diện sở thích, danh sách các ứng dụng yêu thích và thông tin quan tâm, đề xuất Dịch Vụ;
 (vii) Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp dịch vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
 (viii) Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch Vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ;
 (ix) Xử lý và quản lý các phần thưởng, giải thưởng hay ưu đãi;
 (x) Cho phép tương tác giữa các Người Dùng, giữa Người Dùng với Công Ty hay giữa Người Dùng với các đối tác được liên kết; và
 (xi) Cho phép các đối tác của Công Ty quản lý và phân bổ nguồn lực để cung cấp dịch vụ.
 (b) Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Dịch Vụ:
 (i) Liên lạc, hỗ trợ liên lạc với Người Dùng, trao đổi giữa Người Dùng và Công Ty, và xử lý các yêu cầu hợp lệ của Người Dùng;
 (ii) Điều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm;
 (iii) Theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của Công Ty;
 (iv) Thông báo về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng;
 (v) Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác; và
 (vi) Đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, tìm phương hướng cải thiện và phát triển Dịch Vụ.
 (c) Nghiên cứu phát triển
 (i) Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích, thử nghiệm và phát triển bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển sản phẩm và dịch vụ và/hoặc tạo hồ sơ khách hàng, để phân tích cách Người Dùng tiến hành các hoạt động trên các nền tảng của Công Ty, cải tiến các Dịch Vụ để nâng cao trải nghiệm của Người Dùng, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính và bảo hiểm đồng thời bảo vệ dữ liệu, cải thiện và tăng cường an toàn, an ninh, bảo mật;
 (d) Tiếp thị và quảng bá
 (ii) Gửi tới Người Dùng bằng các phương thức phù hợp với quy định của pháp luật các thông báo, cập nhật, tài liệu, thông tin quảng cáo, khuyến mại, lời chúc, lời mời, quản lý sự tham gia và các tài liệu liên quan đến Dịch Vụ, Công Ty và các nhà tài trợ, đối tác, các nhà tài trợ và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại.
 (iii) Công Ty có thể liên lạc tiếp thị qua bưu điện, gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn, dịch vụ nhắn tin trực tuyến, văn bản thông báo và qua email.
 (iv) Người Dùng có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị và khuyến mại bằng cách thức theo hướng dẫn của Công Ty tại từng thời điểm.
 (e) Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ Thông Tin Người Dùng của quý khách trong một số trường hợp nhất định, bao gồm khi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị hoặc đòi hỏi bởi các cố vấn pháp lý hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán, điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hoặc quy định khác; thực thi điều khoản, điều kiện hoặc các thỏa thuận khác; và bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.
 (f) Phòng chống gian lận và lạm dụng, quản lý rủi ro:
 (i) Cho việc định danh và/hoặc xác minh Thông Tin Người Dùng;
 (ii) Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Người Dùng, hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Người Dùng trong Dịch Vụ;
 (iii) Ngăn chặn hoặc điều tra bất cứ gian lận, hoạt động bất hợp pháp, hành vi sai trái hoặc thiếu sót liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ hay bất kỳ hoạt động nào khác phát sinh từ mối quan hệ giữa Công Ty và Người Dùng trong Dịch Vụ;
 (iv) Xác định hành vi gian dối, lừa đảo, hành vi sai trái hoặc thiếu sót của đối tác và cung cấp phản hồi cá nhân cho các đối tác của Công Ty;
 (v) Phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm; và
 (vi) Sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro.
 (g) Các mục đích hợp pháp khác phù hợp với mục tiêu của Dịch Vụ (nếu có).

 4. Chúng tôi chỉ sử dụng Thông Tin Người Dùng của quý khách khi chúng tôi có cơ sở pháp lý hợp lệ để làm như vậy. Tùy thuộc vào từng trường hợp, Chúng Tôi có thể dựa vào sự đồng ý của quý khách hoặc dựa trên thực tế là quá trình xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng với quý khách, bảo vệ lợi ích quan trọng/trọng yếu của quý khách hoặc của những người khác hoặc để tuân thủ pháp luật. Chúng tôi cũng có thể xử lý Thông Tin Người Dùng khi chúng tôi tin rằng dữ liệu đó là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của người khác, có tính đến lợi ích, quyền và mong đợi của quý khách.

 5. Đối với các mục đích sử dụng Thông Tin Người Dùng không được đề cập ở trên và/hoặc cần sự đồng ý cụ thể của quý khách, chúng tôi có thể xin chấp thuận của quý khách về việc sử dụng Thông Tin Người Dùng cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với quý khách.

 V. Cách thức chúng tôi chia sẻ Thông Tin Người Dùng
 Thông Tin Người Dùng là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi không bán Thông Tin Người Dùng cho một bên khác. Chúng tôi và Nhóm chỉ chia sẻ Thông Tin Người Dùng, trong phạm vi cần thiết, như được nêu dưới đây, theo Chính Sách Bảo Mật này. Các bên được chia sẻ quyền truy cập Thông Tin Người Dùng phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và các quy định liên quan tại Chính Sách Bảo Mật này.
 (a) Thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật;
 (b) Chia sẻ Thông Tin Người Dùng với Người Dùng khác trong trường hợp Người Dùng sử dụng công cụ tương tác trên Kênh Tương Tác;
 (c) Công khai các Thông Tin Công Khai trong trường hợp Người Dùng sử dụng các tính năng tại Kênh Tương Tác;
 (d) Cung cấp, chia sẻ Thông Tin Người Dùng với đối tác theo yêu cầu hoặc xác nhận của Người Dùng, thông qua bất kỳ hình thức các phương tiện điện tử trên các Kênh Tương Tác hoặc các hình thức khác. Ví dụ khi Người Dùng yêu cầu một dịch vụ thông qua đối tác Công Ty hoặc sử dụng chương trình khuyến mại do đối tác Công Ty cung cấp, Người Dùng đồng thời cũng đồng ý rằng Công Ty có thể chia sẻ Thông Tin Người Dùng của Người Dùng với các đối tác đó. Người Dùng cũng đồng ý rằng Thông Tin Người Dùng chia sẻ với đối tác Công Ty có thể được chuyển giao tới các bên trong mối liên hệ với Dịch Vụ được sử dụng bởi Người Dùng. Các đối tác của Công Ty bao gồm các đối tác tích hợp với ứng dụng của Công Ty hoặc ứng dụng của Công Ty tích hợp với hệ thống của đối tác, đối tác dịch vụ vận chuyển, đối tác tài chính, hoặc các đối tác kinh doanh mà Công Ty hợp tác để cung cấp chương trình khuyến mại, các dịch vụ cạnh tranh hoặc dịch vụ đặc biệt khác;
 (e) Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông Tin Người Dùng với các công ty con, công ty liên kết, các công ty trong mô hình nhóm công ty, chi nhánh và các đơn vị có liên quan khác của Công Ty và các đối tác;
 (f) Chúng tôi có thể cung cấp Thông Tin Người Dùng cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều này bao gồm: bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ; dịch vụ chống rửa tiền; nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, dịch vụ công nghệ thông tin, nhà cung cấp lưu trữ đám mây; đối tác quảng cáo và nhà cung cấp nền tảng quảng cáo; nhà cung cấp phân tích dữ liệu; các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với Công Ty hoặc thay mặt Công Ty; đối tác bảo hiểm, tài chính và ngân hàng;
 (g) Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông Tin Người Dùng cho các bên thứ ba là cố vấn, chuyên gia, đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ của Công, Công Ty có thể chuyển Thông Tin Người Dùng cho các cố vấn, chuyên gia và nhà thầu phụ để triển khai các công việc, dịch vụ phù hợp với mục đích sử dụng.
 (h) Chuyển nhượng doanh nghiệp: Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác. Trong các giao dịch như vậy, Thông Tin Người Dùng nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính Sách Bảo Mật này (hoặc khi được khách hàng chấp thuận). Ngoài ra, trong trường hợp Công Ty hoặc phần lớn tài sản của Công Ty được một công ty khác mua, Thông Tin Người Dùng sẽ đương nhiên trở thành một trong những tài sản được chuyển nhượng.
 (i) Tiết lộ tài khoản và Thông Tin Người Dùng khi chúng tôi tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, Người Dùng, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro.
 (j) Trong các trường hợp khác, quý khách sẽ nhận được thông báo khi Thông Tin Người Dùng có thể được chia sẻ với bên thứ ba và quý khách sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.

 VI. Truy cập và lựa chọn
 1. Quý khách có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của quý khách với Dịch Vụ. Nếu quý khách không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, quý khách luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

 2. Quý khách có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng Thông Tin Người Dùng của quý khách. Nhiều Dịch Vụ bao gồm chức năng cho phép quý khách tùy chọn về cách thông tin của quý khách đang được sử dụng. Quý khách có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó quý khách có thể không tận dụng được một số Dịch Vụ. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của Công Ty tại từng thời điểm.
 (a) Thông tin tài khoản: Nếu quý khách muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của Công Ty tại từng thời điểm. Khi quý khách cập nhật hoặc xóa bất kỳ thông tin nào, chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên bản trước.
 (b) Liên lạc: Nếu quý khách không muốn nhận tin nhắn quảng cáo từ chúng tôi, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của quý khách theo hướng dẫn của Công Ty tại từng thời điểm. Nếu quý khách không muốn nhận thông báo trong ứng dụng từ chúng tôi, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của quý khách.
 (c) Quảng cáo: Nếu quý khách không muốn xem quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng điều chỉnh theo hướng dẫn của Công Ty tại từng thời điểm.

 VII. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi
 1. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính Sách Bảo Mật này cũng có thể được sửa đổi. Quý khách nên truy cập và kiểm tra Kênh Tương Tác thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Công Ty có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách Bảo Mật cập nhật trên Kênh Tương Tác liên quan. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách Bảo Mật này, Người Dùng biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.